Personas datu apstrādes un aizsardzības politika

Rīgas valstspilsētas pašvaldība ( Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestāde, Salaspils iela 18 k5, Rīga, LV-1057, Tālrunis: 67848304, e-pasts šeit ) ir pārzinis Jūsu kā bērna likumiskā pārstāvja un Jūsu bērna personas datu apstrādei. Informējam, ka Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestāde apstrādā Jūsu bērna un Jūsu kā likumiskā pārstāvja personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām. Vispārīgā datu aizsardzības regula pieejama šeit

Jūsu bērna un Jūsu kā bērna likumiskā pārstāvja personas datus, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunktiem, apstrādā šādiem nolūkiem:

1) Informācijas saņemšana par uzņemtajiem izglītojamajiem no pirmsskolu reģistra e-pakalpojuma, kā arī kopumā saistībā ar bērna uzņemšanu Iestādē. Par bērnu apstrādā šādus personas datus: identificējošā informācija (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati) un informācija par deklarēto dzīvesvietu. Par Jums apstrādā šādu informāciju: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, faktiskā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasts.

2) Organizēt un nodrošināt mācību procesu, t.sk. uzraudzīt bērna progresu un informēt par to. Par bērnu apstrādā šādus personas datus: bērnu raksturojošu informāciju, piemēram, tautība, valoda, dzimums, pārtikas nepanesamība, invaliditātes esamība u.c.

3) Iestādes pedagoģiskā procesa organizēšana, lai nodrošinātu nepieciešamās obligātās dokumentācijas uzturēšanu, bērna personas lietas vešana. Par bērnu apstrādā šādus personas datus: identificējošā informācija, informācija par Iestādes apmeklējumiem, tai skaitā ziņas par prombūtnes iemesliem, apmeklēto un kavēto dienu skaitu, informāciju par speciālās izglītības nepieciešamību, informāciju par iepriekšējām pirmsskolas izglītības iestādēm, ja tādas ir bijušas, informāciju, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu bērna drošību un aizsardzību pirmsskolā, piem., tiesas spriedumi, bāriņtiesas lēmumi u.c., informāciju par bērna attīstību un attīstības dinamiku – mācību jomā, emocionālajā jomā, bērna socializācija, uzvedība utt., informāciju, kas ir nepieciešama mācību procesa nodrošināšanai, piem., audio vai video ieraksti.

4) Nodrošināt bērna profilaktisko veselības aprūpi. Par bērnu apstrādā informāciju par bērna veselības stāvokli.

5) Uzraudzīt bērna veselības stāvokli, t.sk. izvērtēt bērna intelektuālās spējas un mācīšanās grūtību iemeslus, uzvedības traucējumus pedagoģiski medicīniskās komisijas vajadzībām, kā arī nodrošināt medicīniskās palīdzības sniegšanu nepieciešamības gadījumā. Par bērnu apstrādā informāciju par bērna veselības stāvokli.

6) Pirmsskolas izglītības procesa pārvaldības plānošana un prognozēšana, pētniecība un statistiskajā analīze, tostarp tai, kas ir noteikta tiesību aktos. Par bērnu apstrādā informāciju par bērna dzimumu, tautību un citu informāciju, kas noteiktajā gadā ir ietverta statistikas analīzei, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

7) Problēmu, sūdzību un citu notikumu pārbaudes. Par bērnu un Jums apstrādā identificējošo informāciju, kā arī informāciju, t.sk. personas datus, kas ir saistīti ar problēmas, sūdzības risināšanu un notikuma pārbaudi.

8) Iestādes un Jums, kā bērna likumiskā pārstāvja savstarpējās saziņas nodrošināšanai (izņemot oficiālo Iestādes saziņu, kas notiek saskaņā ar tiesību aktiem, piemēram, Iesniegumu likumu) tiks izmantota sistēma E-klase, lai nodrošinātu aktuālas un operatīvas informācijas apmaiņai (kavējumu pieteikšana, pasākumiem, attīstības jautājumiem, ieskaitot dažāda veida informācijas par jaunumiem un notikumiem nodrošināšana) un tiks izmantotas šādas personas datu kategorijas: Iestādes vadītāja vārds, uzvārds, tālruņa numurs, Audzinātājas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, izglītojamā vārds, uzvārds un likumiskā pārstāvja (vecāka) vārds, uzvārds, tālruņa numurs.

9) Ņemot vērā to, ka Iestādes sniegtais pirmskolas izglītības pakalpojums ir cieši saistīts arī ar obligātu bērna ēdināšanu, ēdināšanas procesa nodrošināšanai tiks apstrādātas sekojošas datu kategorijas, bērna vārds, uzvārds, personas kods, informācija par alerģijām, vecāka vārds, uzvārds, personas kods.

10) Un citām vajadzībām, kas ir saderīgi ar iepriekš minētājiem nolūkiem.
Par Jums kā bērna likumisko pārstāvi Iestāde apstrādā šādas datu kategorijas: identificējošā informācija (vārds, uzvārds, personas kods) un kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese). Pirmsskolas izglītības iestāde apstrādā Jūsu personas datus, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās prasības un pienākumus, kā arī lai sazinātos ar Jums.

Informējam, ka iepriekš norādītajiem nolūkiem, personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir norādīts šādos normatīvajos aktos, bet ne tikai: Vispārējās izglītības likums, Izglītības likums, Statistikas likums, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr. 89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr. 253 “Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes, Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr.277 “Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumi Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumi Nr. 599 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā”, Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta noteikumi Nr.528 “Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija”, Rīgas domes 2016.gada 16.februāra saistošie noteikumi Nr. 191 “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”, Rīgas domes 2022.gada 24.augusta saistošie noteikumi Nr. RD-22-153-sn “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu” un Rīgas domes 2022.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

Mēs ievācam un izmantojam personas datus, lai sniegtu izglītības pakalpojumus saskaņā ar Jums noslēgto līgumu par pakalpojumu sniegšanu.

Personas datu, izņemot līguma saistību izpildi un normatīvo aktu izpildi, apstrāde var būt balstīta uz 1) datu subjekta īpašu piekrišanu, 2) mūsu leģitīmajām interesēm, 3) lai nodrošinātu Jūsu vai Jūsu bērnu vitālās intereses.

Informējam, ka attiecībā uz bērna fotografēšanu vai filmēšanu, attēlu vai ierakstu nodošanu trešajām personām, t.sk. publiskošanu, ko veic pirmsskolas izglītības iestāde, bērna likumiskos pārstāvjus informē atsevišķi, kā arī noteiktos gadījumos tiek prasīta piekrišana to veikt.

Vecākiem ir jāzina, ka situācijās, kad ģimenes locekļi vai draugi fotogrāfē vai veic videoierakstu tikai personiska vai mājsaimnieciska pasākuma gaitā, personas datu aizsardzības jomas tiesību aktus nepiemēro, bet tomēr ir jārespektē citu personu privātums.

Ja pirmsskolas izglītības iestāde piedalīsies vai vēlēsies piedalīties pētījumos saistībā ar izglītības jomu, kuros iestāde vēlētos iesaistīt Jūsu bērnu vai izmantot (kā arī citā veidā apstrādāt) Jūsu bērna personas datus, Iestāde ar Jums kā bērna likumisko pārstāvi atsevišķi sazināsies un lūgs Jums sniegt rakstveida piekrišanu un Jūs informēs par bērna personas datu apstrādi.

Papildus informējam, ka bērna personas dati tiks izmantoti vēstures pētniecības nolūkos, lai nodrošinātu informācijas pēctecību nākamām paaudzēm par pirmsskolas dzīvi.

Kādiem saņēmējiem Iestāde nodos Jūsu bērna personas datus?

Iestāde bez tiesiska pamata neizpauž personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju.
Informējam, ka bērna personas datus Iestādei ir pienākums nodot:

1) Valsts izglītības informācijas sistēmai, kuras pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija.
2) Citām izglītības iestādēm, ja izglītojamais izvēlas mācīties citā izglītības iestādē.
3) Medicīnas iestādēm vai ārstniecības personām, ja rodas neatliekama vajadzība pēc medicīniskās palīdzības.
4) Rīgas domes Izglītības, sporta un kultūras departamentam.
5) Bērnu tiesības aizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
6) Pirmsskolas izglītības iestādes personālam, kam tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai.
7) Iestādes ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam, ar kuru Iestādei ir noslēgts līgums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

Papildus Jūsu bērna personas dati var tikt nodoti personām, kuras nodrošina mācību procesu, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu ar nosacījumu, ka bērna likumiskais pārstāvis ir piekritis sava bērna dalībai Eiropas Savienības finansētam projektā. Informējam, ka Iestādes piesaista apstrādātājus saziņas sistēmas E-klase darbības nodrošināšanai, kā arī, piemēram, kuri nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta nodrošināšanu. Šādos gadījumos Iestāde veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Iestādes norādēm un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī no apstrādātājiem tiek pieprasīts veikt atbilstošus drošības pasākumus. Iestāde atbild par apstrādātāju veiktajām darbībām tās uzdevumā.

Jūsu un Jūsu bērna personas dati ārpus Eiropas Savienības un/vai Eiropas Ekonomikās zonas netiks apstrādāti. Jūsu datus mēs saņemam tieši no Jums. Papildus tam mēs iegūstam datus no iestāžu uzturētiem reģistriem, piemēram, Valsts izglītības informācijas sistēma.

Cik ilgi Iestāde glabās bērna personas datus?

Informējam, ka Iestāde glabās Jūsu bērna un Jūsu personas datus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Ja normatīvajā aktā nav noteikts personas datu glabāšanas termiņš, tad pirmsskolas izglītības iestāde glabās personas datus tik ilgi, cik ilgi tas ir nepieciešams personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai. Savukārt, attiecībā uz personas datu apstrādi, kurai Jūs kā vecāks izteiksiet piekrišanu, Iestāde apstrādās personas datus līdz brīdim, kamēr neatsauksiet savu piekrišanu vai līdz brīdim, kad bērns pabeigs pirmsskolas izglītības iestādei vai aizies uz citu pirmsskolas Iestādi, vai līdz attiecīgā nolūka sasniegšanai.

Mēs cenšamies nodrošināt mūsu rīcībā esošo personas datu pareizību un atbilstību, dzēšot nevajadzīgos datus un atjauninot novecojušos datus.

Kādas Jums kā vecākam/ likumiskajam pārstāvim ir tiesības?

Jums kā bērna likumiskajam pārstāvim ir šādas tiesības:

1) Ja par Jūsu bērnu vai Jums Iestāde apstrādā nepareizus/neprecīzus/neaktuālus personas datus, lūgt Iestādei precizēt nepareizos/neprecīzos/neaktuālos personas datus, sniedzot juridiski pamatotu informāciju ar precīziem personas datiem;
2) piekļūt Jūsu vai Jūsu bērna personas datiem, proti, lūgt pirmsskolas izglītības iestādei informāciju, kādus personas datus Iestāde apstrādā par Jūsu bērnu vai Jums. Papildus tam Jums ir tiesības saņemt datu kopijas;
3) lūgt sava bērna vai Jūsu personas datu dzēšanu. Informējam, ka Iestāde nedzēsīs Jūsu bērna vai Jūsu personas datus, ja personas datu apstrādes nepieciešamību noteiktiem nolūkiem nosaka normatīvie akti;
4) lūgt ierobežot Jūsu bērna vai Jūsu personas datus noteiktos gadījumos, piemēram, ja Jūs norādāt, ka Iestāde apstrādā neprecīzus personas datus. Tad Iestāde ierobežos personas datu apstrādi uz brīdi, kamēr pārbauda personas datu pareizību;
5) vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka Iestāde pretlikumīgi apstrādā Jūsu bērna vai Jūsu personas datus.
Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs veic personas datu aizsardzības speciālista funkcijas pašvaldībā, adrese Dzirciema 28, Rīga, e-pasts (dac@riga.lv).

Iestāde var veikt izmaiņas šajā politikā, piemēram, ja tiek pieņemti jauni tiesību akti vai tiek mainītas iestādes procedūras. Iestāde, ja iespējams, informēs Jūs par šādām izmaiņām, bet jebkurā gadījumā iesakām regulāri ar šo politiku iepazīties.


Piekrišana bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu

Iestāde veic savu organizēto pasākumu fotografēšanu un filmēšanu, saistībā ar dažādām iestādes organizētām aktivitātēm un pasākumiem, kurās ir iesaistīti bērni, lai veidotu un atspoguļotu iestādes dzīvi un vēsturi, tai skaitā attēlu jeb fotogrāfiju formā.

Neviena iestādē uzņemta fotogrāfija vai video nedrīkst tikt publicēta (tas attiecas arī uz jebkuru sociālo mediju platformu, piemēram, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube vai Vimeo – neatkarīgi no privātuma iestatījumiem – vai kā citādi) bez katras personas (datu subjekta) skaidras piekrišanas, bērna gadījumā bez likumiskā pārstāvja skaidras piekrišanas.

Attiecīgā bērna likumiskie pārstāvji var iestādē fotografēt vai filmēt savu bērnu.
Šī principa ievērošana ir atkarīga no uzticības starp iestādes darbiniekiem, bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, un citām personām, kas saistītas ar iestādi. Šī principa pārkāpums ir tiesību aktu pārkāpums un līdz ar to iestādes ētikas pārkāpums, kas tiks uzskatīts par nopietnu iestādes noteikumu un nosacījumu pārkāpumu.

Iestādes darbinieki drīkst filmēt vai fotografēt tikai, izmantojot iestādes (pašvaldības) ierīces (piemēram, skolas izdotas kameras, tālruņus vai planšetdatorus), un šādas fotogrāfijas var izmantot tikai iestādes profesionālo pienākumu veikšanā, piemēram, lai izveidotu informāciju par bērna izglītības apguvi, iestādes gada grāmatās, vai iestādes svinīgos pasākumos.

Izmantojot iestādes ierīces, iestādes darbinieki var fotografēt bērnus attiecīgajos iestādes pasākumos. Pēc tam fotogrāfijas būs pieejamas bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, lai informētu viņus par bērnu aktivitātēm, kamēr viņi atrodas prom no mājām.

Fotogrāfijas un/vai bērna videoattēls var tikt publicēts iestādes tīmekļvietnē, drukātajos izdevumos, gada grāmatās, pašvaldību un citos medijos vai līdzīgos ar iestādi saistītos resursos. Ja fotogrāfijas un bērna videoattēls tiks publiskots tīmekļvietnēs, tie netiks sasaistīti ar bērna vārdu, uzvārdu. Ja Jūs vai Jūsu bērns vēlēsies viņa/viņas fotogrāfiju dzēšanu no iestādes tīmekļvietnes, drukātā izdevuma ( līdz brīdim, kad tas ir nodrukāts ), gada grāmatās ( līdz brīdim, kad tas ir nodrukāts ) utt., Jūs varat atsaukt savu piekrišanu sazinoties ar pārzini – Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestādi.