Mācības

Rīgas 208. pirmsksola sizglītības iestāde realizē Pirmsskolas izglītības programmu ( kods 01011111).
Sekmīgi apgūstot mācību programmu bērns:

Valodu mācību joma

Saziņa kontekstā:

 • Skaidro, kāpēc cilvēki sazinoties lieto valodu
 • Jautā par neskaidro un atbild uz konkrētu jautājumu.
 • Piedalās sarunā, nepārtrauc runātāju.
 • Lieto runas intonācijas, paužot emocijas atbilstoši saziņas situācijai.
 • Atbild uz jautājumiem par redzēto un dzirdēto; jautā, lai iegūtu informāciju.

Teksts un tekstveide:

 • Klausās tekstu, nosauc tajā darbojošās personas, atstāsta notikumus, izdomā teksta turpinājumu.
 • Saprotami un secīgi stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, arī par savām emocijām un rīcību.

Valodas struktūra:

 • Atšķir un nosauc skaņas vārdā.
 • Pareizi izrunā visas skaņas.
 • Skaņu apzīmē ar atbilstošu burtu.
 • Lasa vārdus, saprot izlasīto
 • Raksta rakstītos burtus neierobežotā laukumā

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Indivīds:

 • Apzinās sevi un piederību ģimenei; stāsta par savu dzīvesvietu un tās tuvāko apkārtni, kur jūtas emocionāli un fiziski droši.
 • Nosauc savas un cita emocijas (skumjas, bailes, izbrīns, pārsteigums) un mācās tās paust atbilstoši situācijai.
 • Stāsta par izglītības iestādi, kuru apmeklē, piemēram, nosaukums, adrese, darbinieki, telpas, grupas telpa, galvenie notikumi.
 • Novērtē paša izvēlētu un patstāvīgi veiktu darbību.

Sabiedrība un sadarbība:

 • Sadarbojoties īsteno kopīgu uzdevumu un vienojas par kopīgu mērķi.
 • Skaidro un atšķir labu rīcību no sliktas; vajadzības gadījumā sniedz emocionālu un praktisku atbalstu.
 • Nosauc ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un skaidro, kuros gadījumos to nepieciešams izmantot.

Kultūru daudzveidība:

 • Skaidro, ka cilvēki ir dažādi: runā dažādās valodās, dažādi svin svētkus.
 • Skaidro, ka Latvija ir daļa no pasaules.
 • Atpazīst un nosauc Latvijas valsts simbolus – karogu, ģerboni un himnu, mācās ar cieņu izturēties pret tiem.

Noteikumi:

 • Saprot vienotu kārtības un drošības noteikumu nozīmi, ievēro tos.
 • Patstāvīgi sagatavojas darbam, izvēloties nepieciešamos materiālus.
 • Patstāvīgi ģērbjas un seko līdzi sava apģērba kārtībai, apzinās laikapstākļu ietekmi uz apģērba izvēli.
 • Ēd, ievērojot galda kultūru.
 • Prognozē dažādas rīcības sekas ar personīgo veselību un drošību saistītās ikdienas situācijās (saskarsme ar pazīstamu cilvēku un svešinieku, veselībai kaitīgu vielu lietošanas un sadzīves traumatisma risku mazināšana mājās, izglītības iestādē, uz ielas, rotaļās brīvā dabā, pie ūdenstilpēm un spēļu laukumos, kā arī ugunsdrošības, ceļu satiksmes drošības, elektrodrošības noteikumi).

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Mākslas veidi un to izteiksmes līdzekļi:

 • Zīmē, glezno, veido, rada kolāžu, mērķtiecīgi variē un kombinē krāsas, līnijas, laukumus, tekstūras dažādos formātos un ritmos.
 • Dzied individuāli atbilstoši dziesmas tonalitātei un ritmam ar pavadījumu un bez tā.
 • Dejo vienkāršus deju soļus atbilstoši mūzikas ritmam un tempam.
 • Izspēlē pašu izdomātu vai literārā darba sižetu.
 • Runā dzejoļus; maina balss skaļumu un runas tempu atbilstoši dzejoļa saturam.

Radošā darbība:

 • Vēro, klausās un iztēlojas; rada un īsteno ideju daudzveidīgā mākslinieciskā darbībā.
 • Mākslinieciskajā darbībā mērķtiecīgi eksperimentē ar paša izvēlētiem materiāliem un tehniskajiem paņēmieniem.
 • Muzicē individuāli un kopā ar citiem: dzied, spēlē skaņu rīkus, izpilda (improvizē) muzikāli ritmiskas kustības.

Emociju un viedokļa paušana kultūras pieredzē:

 • Stāsta par savu pieredzi radošā darbībā, raksturo vizuālās mākslas, mūzikas un literārā darba radīto pārdzīvojumu.
 • Iepazīst latviešu un citu tautu tradicionālajai kultūrai raksturīgās dejas, dziesmas, zīmes, svētkus.

Dabaszinātņu mācību joma

Matērija:

 • Eksperimentējot salīdzina no stikla, koka, plastmasas, papīra, akmens izgatavotu priekšmetu īpašības un to izmantošanas iespējas.

Zemes sistēmas:

 • Novērojot, salīdzinot un eksperimentējot izzina apkārtnē raksturīgo iežu un ūdens īpašības.
 • Novēro līdzenu un nelīdzenu zemes virsmu tuvākajā apkārtnē un stāsta par novēroto.
 • Stāsta par atšķirīgās diennakts daļās un gadalaikos novērotajām pārmaiņām dabā un laikapstākļiem.

Visums:

 • Novēro debess ķermeņus, stāsta par novēroto.

Organismi:

 • Novērojot, salīdzinot un eksperimentējot izzina tuvākajā apkārtnē raksturīgo dzīvo organismu – augu, dzīvnieku un sēņu – pazīmes.
 • Iesaistās tuvākās apkārtnes sakopšanas darbos
 • Saprot, ka jāsaudzē daba un tās resursi.
 • Ievēro un skaidro drošas uzvedības noteikumus saskarsmē ar dzīvniekiem, augiem un sēnēm.

Matemātikas mācību joma

Matemātikas valoda:

 • Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu desmit apjomā.
 • Skaitu apzīmē ar tam atbilstošiem cipariem, raksta ciparus.
 • Praktiskā darbībā veido skaitļa sastāva dažādas variācijas desmit apjomā.

Sakarības starp lielumiem:

 • Grupē priekšmetus pēc vairākām pazīmēm, piemēram, krāsas, lieluma, formas, nozīmes, materiāla.
 • Salīdzina priekšmetus, priekšmetu kopas pēc skaita un lieluma, lietojot jēdzienus vairāk, mazāk, tikpat, lielāks, mazāks.
 • Ar nosacītiem mēriem nosaka garumu, platību, ietilpību.
 • Ar lineālu mēra garumu.
 • Pēc nosacījuma un radoši veido sakārtojumus, to skaitā ritmiskas rindas no priekšmetiem un ģeometriskajām figūrām.
 • Izsaka pieņēmumu par skaitu attēlos un priekšmetu kopās un skaitot to pārbauda.

Figūru īpašību, novietojuma un raksturojošo lielumu izpēte:

 • Izzina ģeometriskās figūras, to skaitā telpiskus ķermeņus, raksturo to formu, saista ar atpazīstamiem objektiem, vēro tos no cita skatpunkta (no augšas, no sāniem).
 • Nosauc objektu atrašanās vietu telpā un plaknē, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus, pa labi, pa kreisi.

Tehnoloģiju mācību joma

Vajadzību un iespēju apzināšana Risinājuma meklēšana un izvēle:

 • Stāsta par savas ieceres nepieciešamību, risinājuma meklēšanu un izvēli.

Risinājuma plānošana un īstenošana:

 • Plāno savas ieceres īstenošanas soļus, izvēlas nepieciešamos materiālus.
 • Īsteno savu ieceri, ievērojot drošības noteikumus attiecībā uz darba piederumu un instrumentu lietojumu.

Risinājuma vērtēšana un pilnveide:

 • Novērtē ieceres īstenošanas procesu un rezultātu.

Darbs ar materiāliem un to apstrādes tehnikas:

 • Apgūst dažādus darba paņēmienus un drošības noteikumus savas ieceres īstenošanai no papīra un tekstilmateriāliem: līmē patstāvīgi, izvēlas atbilstošu līmi un līmēšanas paņēmienu, ievēro drošības noteikumus; izplēš no papīra vienkāršus siluetus; loka papīru pēc nosacījuma; ar šķērēm izgriež dažādus objektu siluetus; pin pīnīti no 3 pavedieniem; sien mezglu; veido uztinumu; šuj pamatdūrienu.
 • Savieno detaļas un iegūst sev vēlamo konstrukcijas formu no piedāvātajiem vai paša izvēlētajiem materiāliem.
 • Veido, iegūst sev vēlamo formu no piedāvātajiem vai izvēlētajiem plastiskajiem materiāliem – veltnē starp plaukstām un ar veltnīti, noapaļo, iespiež iedobumu, izvelk, formē un savieno detaļas
 • Tur un pareizā satvērienā lieto rakstāmpiederumus un darbarīkus
 • Piedalās vienkāršu un veselīgu ēdienu pagatavošanā, iepazīstot veselīga uztura nozīmi.

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Fiziskās aktivitātes:

 • Pārvietojas sev un citiem drošā veidā dažādās šķēršļu joslās un kustību rotaļās; apvieno soļošanu, skriešanu, rāpošanu, rāpšanos, notur līdzsvaru, izvēlas pārvietošanās veidu atbilstoši situācijai.
 • Pārvar šķēršļus sev un citiem drošā veidā, izvēlas darbības veidu atbilstoši situācijai.
 • Pārvieto priekšmetus sev un citiem drošā veidā, izvēloties darbības veidu atbilstoši situācijai: tver, padod, ripina, velk, stumj, met, sper.

Drošība un veselība:

 • Ar prieku iesaistās fiziskajās aktivitātēs un veido veselīga dzīvesveida ieradumus.
 • Saskata iespējamos traumu gūšanas veidus un ievēro drošības noteikumus, pārvietojoties, pārvarot šķēršļu joslu, pārvietojot priekšmetus
 • Apzinās savu dzimumu un ķermeņa neaizskaramību
 • Ikdienā regulāri ievēro personīgo higiēnu.
 • Stāsta, kādi individuālie aizsardzības līdzekļi jālieto dažādās kustību aktivitātēs, piemēram, pārvietojoties ar velosipēdu.

 

SKOLA2030