Par mums

Rīgas  208. pirmsskolas izglītības iestāde ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta deparatmenta padotības iestāde.

Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestāde dibināta 1967. gada 22. septembrī, kā bērnudārzs Ķengaraga iedzīvotājiem.

BD_VESTURE

1. Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestāde realizē   pirmsskolas izglītības   programmu ( programmas kods 01011111), saskaņā ar 21.11.2018  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716  ” Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” un Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestādes  pirmsskolas izglītības programmu, ( Licences Nr. V-8000, izdošanas datums 18.06.2015).

PIRMSSKOLAS MISIJA

Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestāde ir pirmsskola, kurā sekmē izglītojamo  sagatavošanu pamatizglītības apguvei drošā un atbalstošā,  uz sadarbību vērstā vidē.

PIRMSSKOLAS VĪZIJA

Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestāde nodrošina ikvienam izglītojamajam un viņa ģimenei iespējas apgūt zināšanu un prasmju pilnveidi,  mūsdienīgā, profesionālā un radoša vidē, sekmīgai izglītības turpināšanai.

PIRMSSKOLAS VĒRTĪBAS:

Vērtības veido izglītības iestādes kā organizācijas kultūras pamatu.

Vērtības ir citiem vārdiem pateikts, kā pie mums dzīvot, kā uzvesties.

ATBILDĪBA –Mēs katrs esam atbildīgs par savu darbu, rīcību, uzvedību,  sasniegumiem un izdarītajām izvēlēm.  Mēs katrs esam līdzatbildīgi par pirmsskolā notiekošo, par pirmsskolas sasniegumiem iesāktos darbus paveicam līdz galam

PUNKTUALITĀTE-  Mēs katrs veicam darbus noteiktajā laikā; Ikviens savlaicīgi ierodas darbā un uz nodarbībām, Mēs informējam par savu ierašanos vai neierašanos kolēģus

UZTICĪBA-  Uzticamies cits citam, palīdzam cits citam un atbalstām cits citu.  Pirmsskolas kolektīvā, grupiņā, sadarbībā ar vecākiem veicinām atvērtas un uzticībā balstītas attiecības. Atklāti runājam par problēmām, kopā, cits citam palīdzot, tās risinām. Esam uzticīgi un lojāli savai pirmsskolai.

TRADĪCIJAS- Kopjam un veidojam tradīcijas, kas sekmē piederību pirmsskolai, veido mūs par pirmsskolas un valsts patriotiem.

DROŠA VIDE- Veidojam  bērnam drošu  un attīstošu,  pozitīvu vidi, kurā centrālās ir bērna intereses un vajadzības.  Savlaicīgi atpazīstot un novēršot bērnu tiesību pārkāpumu riskus, veidojot pozitīvu sadarbību starp bērnu, vecāku un iestādes darbinieku.