Iestādes padome

2022./2023.m.g. Iestādes padomē darbojas:

Iestādes padomes priekšsēdētāja- I. Armale

I. Klaikalīte;, G. Pētersone; I. Jakobsone; I. Vanderzele,  S. Vilka; I. Gudovska; E. Reuts; A. Segliņa; I. Bergmane; D. Lielanse; A. Seglina ; N. Laveniece- Klūga

************************************************************************

Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestādes padomes darbību regalmentē “Rīgas 208. pirmsksolas izglītības iestādes Iestādes padomes reglaments”  Nr. 03. no 10.11.2014.

Padomes darbības mērķis ir paaugstināt Iestādes mācību un audzināšanas darba kvalitāti un materiāltehnisko stāvokli.

Padomes galvenie uzdevumi ir:

  • Regulāri iepazīties ar Iestādes darbību un darbības rezultātiem;
  • Ieteikt ieteikumus Iestādes attīstībai;
  • Veicināt Iestādes materiālthniskās bāzes pilnveidošanu un atjaunošanu;
  • Veidot Iestādes un skolas sadarbību;
  • Veidot Iestādes sadarbību ar citām organizācijām;
  • Sekmēt finansiālo līdzekļu piesaistīšanu Iestādei, lemt par saņemto ziedojumu izlietošanu;

 Paldies par atsaucību visiem vecākiem un Iestādes darbiniekiem, kas

pašaizliedzīgi ir strādājuši un strādā  Iestādes padomē!